Vedtægter

Vedtægter for Eksperimenterende Teknik og Videnskab

Vedtægter for:
Eksperimenterende Teknik og Videnskab

Kapitel I: Navn og formål

§1

Foreningens navn er: ”Eksperimenterende Teknik og Videnskab”, forkortet ETOV.

Foreningens hjemsted er Ringsted. CVRnr.: 41347740.

§2

Foreningens formål er at skabe og fremme et fællesskab mellem teknisk og videnskabeligt
interesserede mennesker, hvor medlemmerne kan mødes under hyggelige rammer, udveksle ideer
og erfaringer, hjælpe hinanden med tekniske udfordringer og arbejde sammen om at bygge eller
reparere apparater og andre konstruktioner eller udforske og lære om tekniske og videnskabelige
emner af fælles interesse. Til dette formål skal der indsamles en række måleinstrumenter og der skal
arbejdes på at tilvejebringe passende værkstedsfaciliteter for foreningens medlemmer. Endvidere
bør foreningen arbejde hen imod oprettelsen af et museum for teknologiske måleapparater og
andet teknologisk udstyr, hvor dette kan udstilles, når det ikke anvendes af medlemmerne.

Kapitel II: Medlemmerne

§3

Alle, der anerkender foreningens formål og betaler det fastsatte kontingent, kan optages som
medlemmer af foreningen. Forening hæfter for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsens medlemmer nogen personlig
hæftelse. Intet medlem hæfter med mere end sit indbetalte kontingent, medmindre medlemmet har
gjort sig skyldig i bedrag eller lignende.

Alle medlemmer er ligeværdige uanset uddannelse, erhvervsbaggrund, køn, religion, formue eller
sociale kontakter. Man kan ikke købe sig til mere indflydelse i foreningen, og ingen er mere lige end
andre.

§4

Et medlem, der optræder illoyalt over for foreningen ved, men ikke begrænset til, at modarbejde
foreningens formål, bedrage foreningen eller dens medlemmer, f.eks. ved at tage imod donationer
uden at videregive disse til foreningen, kan ekskluderes af et flertal af bestyrelsens medlemmer.

Pågældende medlem har ret til at få eksklusionen prøvet ved første generalforsamling. Ønsket om at
få sagen prøvet på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) har ikke opsættende virkning
for eksklusionen.

Kapitel III: Generalforsamlingen, den øverste myndighed

§5

Generalforsamling er den højeste myndighed i foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned i hjemkommunen.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forudgående kalenderår

5. Opfølgning på indeværende års budget samt vedtagelse af næste års budget

6. Fastsættelse af kontingent for næste år

7. Evt. indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse, 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Såfremt evt. indkomne forslag har indflydelse på vedtægter eller forretningsform kan
generalforsamlingen beslutte, at disse behandles umiddelbart efter Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst en måneds varsel. Indkaldelse fremsendes via e
mail sammen med kopi af det reviderede regnskab og budget for det efterfølgende år. Forslag, der
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes via email og være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal straks kvittere for forslag, der modtages.
Forslagene udsendes til alle medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen.

Alle, der har betalt kontingent for indeværende år inden indkaldelse til generalforsamlingen er
udsendt, har adgang og stemmeret på generalforsamlingen.

Hvert medlem har én stemme.

Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt flertal.

Stemmereglerne gælder også en ekstraordinær generalforsamling.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves dog, at mindst 2/3 af de mødte
stemmer for beslutningen.

Referenten fører et beslutningsreferat og evt. på dirigentens ønske en forhandlingsprotokol.
Referatet underskrives efter evt. renskrift af både referenten og dirigenten, hvorefter det udsendes
via email til samtlige medlemmer og samarbejdspartnere.

§6

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med angivelse af dagsorden med et varsel på mindst
2 uger og afholdes senest 4 uger efter, at enten mindst 20 % af medlemmerne eller mindst 2 af
bestyrelsesmedlemmerne har anmodet om den ekstraordinære generalforsamling. Dagsorden skal
ud over valg af dirigent og referent indeholde oplysning om årsagen, der har ført til indkaldelse til
den ekstraordinære generalforsamling.
Ændret på den ordinære generalforsamling 21/5-21