Vedtægter

Vedtægter for Eksperimenterende Teknik og Videnskab

Kapitel I: Navn og formål

§1                      

Foreningens navn er: ”Eksperimenterende Teknik og Videnskab”, forkortet ETOV.

Foreningens hjemsted er Ringsted. CVR-nr.: 41347740.

§2                      

Foreningens formål er at skabe og fremme et fællesskab mellem teknisk og videnskabeligt interesserede mennesker, hvor medlemmerne kan mødes under hyggelige rammer, udveksle ideer og erfaringer, hjælpe hinanden med tekniske udfordringer og arbejde sammen om at bygge eller reparere apparater og andre konstruktioner eller udforske og lære om tekniske og videnskabelige emner af fælles interesse. Til dette formål skal der indsamles en række måleinstrumenter og der skal arbejdes på at tilvejebringe passende værkstedsfaciliteter for foreningens medlemmer. Endvidere bør foreningen arbejde hen imod oprettelsen af et museum for teknologiske måleapparater og andet teknologisk udstyr, hvor dette kan udstilles, når det ikke anvendes af medlemmerne.

Kapitel II: Medlemmerne

§3                      

Alle, der anerkender foreningens formål og betaler det fastsatte kontingent, kan optages som medlemmer af foreningen. Forening hæfter for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse. Intet medlem hæfter med mere end sit indbetalte kontingent, medmindre medlemmet har gjort sig skyldig i bedrag eller lignende.

Alle medlemmer er ligeværdige uanset uddannelse, erhvervsbaggrund, køn, religion, formue eller sociale kontakter. Man kan ikke købe sig til mere indflydelse i foreningen, og ingen er mere lige end andre. 

§4                      

Et medlem, der optræder illoyalt over for foreningen ved, men ikke begrænset til, at modarbejde foreningens formål, bedrage foreningen eller dens medlemmer, f.eks. ved at tage imod donationer uden at videregive disse til foreningen, kan ekskluderes af et flertal af bestyrelsens medlemmer. 

Pågældende medlem har ret til at få eksklusionen prøvet ved første generalforsamling. Ønsket om at få sagen prøvet på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) har ikke opsættende virkning for eksklusionen. 

Kapitel III: Generalforsamlingen, den øverste myndighed

§5                      

Generalforsamling er den højeste myndighed i foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned i hjemkommunen. 

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent 
  2. Valg af referent 
  3. Bestyrelsens beretning 
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forudgående kalenderår 
  5. Opfølgning på indeværende års budget samt vedtagelse af næste års budget 
  6. Fastsættelse af kontingent for næste år
  7. Evt. indkomne forslag 
  8. Valg af bestyrelse, 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
  9. Eventuelt 

Såfremt evt. indkomne forslag har indflydelse på vedtægter eller forretningsform kan generalforsamlingen beslutte, at disse behandles umiddelbart efter Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst en måneds varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes via e-mail og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal straks kvittere for forslag, der modtages. Forslagene udsendes til alle medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen.

Alle, der har betalt kontingent for indeværende år inden indkaldelse til generalforsamlingen er udsendt, har adgang og stemmeret på generalforsamlingen. 

Hvert medlem har én stemme. 

Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt flertal.

Stemmereglerne gælder også en ekstraordinær generalforsamling.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves dog, at mindst 2/3 af de mødte stemmer for beslutningen.

Referenten fører et beslutningsreferat og evt. på dirigentens ønske en forhandlingsprotokol. Referatet underskrives efter evt. renskrift af både referenten og dirigenten, hvorefter det udsendes via e-mail til samtlige medlemmer og samarbejdspartnere.

§6

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med angivelse af dagsorden med et varsel på mindst 2 uger og afholdes senest 4 uger efter, at enten mindst 20 % af medlemmerne eller mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne har anmodet om den ekstraordinære generalforsamling. Dagsorden skal ud over valg af dirigent og referent indeholde oplysning om årsagen, der har ført til indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

Kapitel VI: Bestyrelsen

§7

Hvert medlem af bestyrelsen er tillidsrepræsentant for alle foreningens medlemmer og skal efter bedste evne varetage foreningens og alle medlemmers interesser samt overholde foreningens og samfundets love og regler. Persondyrkelse af ledelsespersoner er uønsket. 

Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode blandt foreningens medlemmer. I lige år vælges mindst 2 medlemmer og i ulige år mindst 3 medlemmer. Genvalg kan ske. En udvidelse af bestyrelsen kræver, at der vælges 2 ekstra medlemmer. Først vælges et medlem for en 2-årig periode og derefter et medlem for en 1-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig som minimum med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel af formanden eller sekretæren. Dagsorden skal angives. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand. Beslutninger træffes ved simpelt flertal af de tilstedeværende.I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

§8

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden samt et medlem af bestyrelsen. For så vidt angår de daglige økonomiske dispositioner kan to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden, meddele kassereren fuldmagt. Forvaltning af foreningens formue varetages af den samlede bestyrelse.

§9                      

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som offentliggøres for medlemmerne sammen med oplysning om konstituering senest 14 dage efter generalforsamlingen. 

§10                    

Optagelse af lån, pantsætning eller køb og salg af fast ejendom kan dog først ske efter en generalforsamlings godkendelse.

§11                    

Der føres protokol over bestyrelsens møder med notat om alle trufne beslutninger samt evt. mindretallets tilkendegivelser. Mødereferater offentliggøres for medlemmerne, dog kan behandling af personsager udelades i de bekendtgjorte referater. 

Kapitel V: Regnskab

§12                    

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren modtager alle indbetalinger til foreningen og udbetaler de beløb, som anvises i henhold til bestyrelsens beslutninger. 

§13                    

Kassereren fører nøjagtigt foreningens regnskab samt medlemsfortegnelse, der stedse skal være ajour. Regnskabet revideres af to revisorer valgt uden for bestyrelsens kreds. Regnskabet med bilag sendes til godkendelse hos revisorerne senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

Kapitel IV: Foreningens opløsning

§14                    

Vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med maksimalt 30 dages mellemrum.

§15                    

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens midler og eventuelle effekter et almennyttigt formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

Ændret på den ordinære generalforsamling 21/5-21